ข่าวสารและกิจกรรม

ดีจีทรานส์ ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

20 Jul 2023
แชร์ :
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00 น. ณ บริษัท ดี.จี ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หน่วยงานมาบตาพุด คุณณัฐ นิวาตานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ ดร.อลงกต ยะไวทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ภายใต้โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 
  2. เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมออกแบบหลักสูตร ระบบบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ตามแนวคิด CWIE
  3. เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของ “สถานประกอบการ” และตลาดแรงงาน  รวมไปถึงการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
   ในการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
  4. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษามีสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของสถานประกอบการตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนและตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพร้อมด้านการเตรียมกำลังพลให้กับสถานประกอบการในพื้นที่อีอีซี ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา.....


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design