บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย

26 Jan 2018
แชร์ :
ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย

ปัจจุบัน วิธีการขนส่งสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทยยังจำเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลักและเชื่อว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปตราบใดที่เครือข่ายคมนาคมขนส่งทางราง ทางน้ำหรือทางท่อยังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ประกอบกับภาครัฐมีกฏหมายออกมาควบคุมให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องบริหารงานตามหลักความปลอดภัยสากลมากยิ่งขึ้น ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งแตกต่างจากการเลือกใช้บริการผู้ขนส่งสินค้าทั่วไป

ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1.     มุมมองและทัศนคติของเจ้าของและผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจจะต้องมีความตระหนักด้านความปลอดภัย คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและมีการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างแท้จริง

2.     ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในการบริหารงานขนส่งวัตถุอันตรายของผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการต้องอยู่ในระดับรู้รอบ รู้ลึกและรู้จริง

3.     ฐานลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งวัตถุอันตรายปัจจุบันและคำรับรองของลูกค้าเหล่านั้น

4.     มีระบบบริหารจัดการที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานระดับสากลรับรอง และครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

4.1.   โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ครบถ้วน มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอพร้อมด้วยแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าเชื่อถือ

4.2.   ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีนโยบายกำหนดไว้ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมให้เกิดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3.   ระบบบริหารจัดการพนักงานขับรถที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม การคัดเลือก การฝึกอบรม การสอนงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

4.4.   ระบบบริหารจัดการรถขนส่ง ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นและเหมาะสมกับการบรรจุและขนถ่าย การใช้งานอย่างถูกวิธีตลอดจนถึงแผนการบำรุงรักษาและทีมงานด้านเทคนิคที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาซ่อมแซมที่มีประสิทธิภาพ

4.5.   ระบบการบริหารจัดการแผนการขนส่ง ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจสถานที่รับ-ส่งสินค้า เส้นทางการขนส่ง จุดจอดพักรถระหว่างทาง ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและการตรวจติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถที่เป็นการทำงานเชิงป้องกัน

5.     ความมั่นคงขององค์กรครอบคลุมทั้งความมั่นคงด้านกลยุทธ์ ความมั่นคงด้านการเงิน ความมั่นคงด้านการปฏิบัติการและความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมายของผู้ขนส่ง

การเลือกผู้ขนส่งสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายแตกต่างจากการคัดเลือกผู้ขนส่งสินค้าทั่วไป เพราะผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานขององค์กร หากผู้ขนส่งไม่มีความเข้าใจในพันธกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ว่าจ้าง ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างประเมินค่ามิได้ตามมา

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ให้บริการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design