บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

พนักงานขนส่งมืออาชีพ

25 Feb 2018
แชร์ :
ในการบริหารธุรกิจขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย “ขนส่งปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมเรื่องบริการ พนักงานมีวินัย และใส่ใจการพัฒนา” ให้ได้นั้น “พนักงาน” ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

คำว่า “พนัก” มีความหมายว่า เครื่องสำหรับพักหรือพิง และในภาษาไทยเราจะนำคำนี้ไปใช้สร้างคำ 2 คำที่เราคุ้นเคยคือ พนักเก้าอี้ และ พนักงาน พนักเก้าอี้ มีไว้สำหรับนั่งพิงไม่ให้เราล้มหงายหลังเวลานั่งพิง อาจมีพนักแขนไว้เพื่อความสะดวกสบายเพิ่มเติม ส่วน “พนักงาน” คือ คนที่ทำหน้าที่พยุงให้การทำงานราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมาย

ในบริษัทขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายต้องมีพนักงานไว้ทำหน้าที่ต่างๆ กันตามโครงสร้างการบริหารและพนักงานทุกคนจะถูกระบุหน้าที่ของตัวเองไว้เป็นคำต่อท้าย เช่น พนักงาน-ขับรถ พนักงาน-ความปลอดภัย พนักงาน-จัดส่ง พนักงาน-ซ่อมบำรุง พนักงาน-บุคคล เป็นต้น ซึ่งบริษัทที่มีคุณภาพจะต้องมีการกำหนดบทบาท หน้าที่และเป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรคาดหวังจากพนักงานเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจนและมีกระบวนสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบก่อนเริ่มทำงาน นอกเหนือจากการอบรมสอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามคู่มือการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ

คำว่า “จัดการ” มีความหมายง่ายๆ ว่า สั่งงาน ควบคุมงานและดำเนินงาน ซึ่งพนักงานทุกคนย่อมถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่จัดการงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเพื่อให้งานราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ พนักงานที่มีความรู้ดี มีความสามารถในการทำงานดี มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจดี มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำดีย่อมถูกคัดเลือกจากองค์กรให้ทำหน้าที่ “ผู้จัดการ” ที่ต้องรับผิดชอบกลุ่มงานและพนักงานที่ทำงานในกลุ่มงานนั้นด้วย

กลุ่มงานดังกล่าวจะถูกจัดแบ่งตามโครงสร้างงานของแต่ละองค์กร เช่น ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมขนส่ง ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้จัดการจะถูกระบุชื่อหน่วยงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบไว้ท้ายชื่อเช่นกัน และแน่นอนว่า “ผู้จัดการ” ย่อมถูกคาดหวังจากว่าจะต้องทำหน้าที่ สั่งงาน ควบคุมงานและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายตรงตัวว่า ผู้กำหนดทิศทางให้ผู้อื่นทำตาม การที่ใครก็ตามจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีให้ผู้อื่นยอมรับและยินดีทำตามได้นั้น คนๆนั้นต้องเป็นคนที่มีวินัยสูงและคนๆแรกที่ต้องกำหนดทิศทางให้ทำตามอย่างเคร่งครัดได้ก่อนคือ ตัวเอง ความเป็นผู้นำหรือที่นิยมเรียกว่า “ภาวะผู้นำ” จึงเป็นคุณลักษณะสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องมี คนไหนมีมาก คนนั้นย่อมมีโอกาสได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบงานที่ต้องใช้พนักงานมาก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ผู้จัดการทุกคนต้องมี

ทุกองค์กรต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุด ทำหน้าที่รับผิดชอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ไม่ว่าเราจะเรียกผู้นำองค์กรว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือชื่ออะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงหรือมืออาชีพรับจ้างทำงานย่อมถือว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำหน้าที่พยุงให้การทำงานราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเช่นกัน

ดังนั้น “พนักงานขนส่งมืออาชีพ” ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

1.   พนักงานทุกคนต้องรับทราบเป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น

2.   พนักงานทุกคนต้องทำหน้าที่พยุงให้การทำงานราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองได้รับ และตระหนักเสมอว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพนักงานทุกคน

3.   พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงาน ความรับผิดชอบต่องานและความเป็นผู้นำของแต่ละคน

4.   พนักงานที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมในการทำหน้าที่ สั่งการ ควบคุมงานและดำเนินงานภายในแผนกหรือฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ

5.   ผู้นำองค์กรต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กร มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้เป้าหมายความสำเร็จในงานของตน รู้ทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึงในอนาคต มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

6.   ผู้นำองค์กรต้องตระหนักเสมอว่าตนเองเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ในความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาของลูกค้าและบุคคลภายนอก และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตามด้วยความภาคภูมิใจและเต็มใจ

7.   บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้นำองค์กรคือ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานในองค์กรว่าตนเองจะสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าวได้

เมื่อทำให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักรู้ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว โอกาสที่องค์กรจะบรรลุผลสำเร็จย่อมสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการขนส่งเกิดความมั่นใจที่จะมอบหมายความไว้วางใจให้ผู้ขนส่งรายนั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจของเขาอย่างแน่นอน

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design