บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

นโยบายคุณภาพงานขนส่ง : ขนส่งปลอดภัย

09 Sep 2018
แชร์ :
ขนส่งปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะสร้าง “ความตระหนักด้านความปลอดภัย” หรือ Safety Awareness ให้เป็นค่านิยมในใจพนักงานทุกคน เพื่อหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถรับรู้และสัมผัสได้ โดยหัวหน้างานทุกระดับชั้นจะต้องถูกฝึกฝนให้ทำหน้าที่เป็นคนต้นแบบ หรือ Role model เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนได้ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานขับรถ ซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะพิสูจน์ให้ลูกค้ามองเห็นภาพชัดเจนและเชื่อได้ว่า เป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความสำคัญกับ “ความปลอดภัยในการขนส่ง” อย่างแท้จริง

การที่จะสร้าง “ความตระหนักด้านความปลอดภัย” ให้กลายเป็นค่านิยมได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากการให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ การสอนในห้องเรียน การฝึกภาคสนามด้วยการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์และโทษที่จะได้รับหากไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นความตระหนัก

และที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นคือ การทำข้อตกลงร่วมกันที่จะธำรงรักษาระเบียบและข้อควรปฏิบัติ รวมถึงการรักษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบไปด้วยค่านิยม 5 ประการ ดังนี้
1. พนักงานทุกคนเชื่อว่า...ความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
2. พนักงานทุกคนเชื่อว่า...อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าตั้งใจหลีกเลี่ยง
3. พนักงานทุกคนเชื่อว่า...การป้องกันสำคัญกว่าการแก้ไข
4. พนักงานทุกคนเชื่อว่า...การทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนคือพื้นฐานสำคัญของความปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนเชื่อว่า...ถ้าไม่มั่นใจให้หยุดการกระทำทันที แล้วแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบและรอจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องก่อนปฏิบัติงานต่อไป

การจะเป็นผู้ขนส่งมืออาชีพที่ดี เราต้องไม่มองเฉพาะความปลอดภัยของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าของลูกค้า รวมถึงความห่วงใยเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมของสังคม และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยและเคารพกฏหมายอย่างเคร่งครัด และนี่คือเป้าหมายหลักข้อแรกในเรื่อง “ขนส่งปลอดภัย” ที่พนักงาน DGTRANS ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกัน

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

============= ================ =============

ท่านสามารถรับชมบทความนี้ในรูปแบบคลิป VDO ตาม Link ข้างล่างนี้

 


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design