ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

หน้าที่ของหัวหน้า

24 Aug 2020
แชร์ :
"หน้าที่" คือ ภารกิจที่ต้องทำ เมื่อทำภารกิจนั้นสำเร็จ จึงจะเรียกว่ามี "ความรับผิดชอบ"

    สาเหตุรากเหง้าของปัญหาการไม่บรรลุผลสำเร็จในการทำงานและเป็นสิ่งที่หัวหน้างานส่วนใหญ่มักมองข้ามและละเลยคือ การไม่บอกให้ลูกน้องของตนรู้หน้าที่และความคาดหวังต่อผลสำเร็จของงานให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น

    การตำหนิลูกน้องว่าไม่มีความรับผิดชอบโดยไม่ได้บอกให้เขารู้หน้าที่ตั้งแต่แรกจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้อง

หัวหน้าที่ดีจะต้องพิจารณาที่ตัวเองก่อน โดยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้วหรือยัง

    1. ชี้แจงงานที่ลูกน้องต้องทำและผลสำเร็จที่คาดหวังจากงานนั้นที่มักเรียกสั้นๆ ว่า ผลงาน โดยบอกให้เขารู้ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพและกรอบระยะเวลาที่จะต้องทำให้สำเร็จ

    2. อธิบายให้เข้าใจถึงความสำคัญของงานนั้นว่า ผลสำเร็จของมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างไรและจะส่งกระทบด้านบวกต่อองค์กรอย่างไร

    3. อบรม สั่งสอน และแนะนำให้เขารู้วิธีที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ รวมถึงการทำให้ดูเป็นตัวอย่างจนกว่าจะมั่นใจว่าลูกน้องเข้าใจและสามารถทำได้เองโดยลำพัง

    4. ทำข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันให้เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะทำงานนั้นให้สำเร็จและยินดียอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าทำไม่ได้

    5. ทำให้ลูกน้องเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานที่มอบหมายให้เขาทำอย่างแท้จริงโดยมีการประเมินผลสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงและมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    หากทำครบทั้ง 5 ข้อแล้วยังพบว่าลูกน้องยังทำงานไม่สำเร็จ หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี คือ ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงอีกสักครั้ง แต่ถ้ายังทำไม่ได้อีกก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขาไปทำงานอื่นที่เหมาะสมกว่า

    ถ้าไม่ทำเช่นนั้น หัวหน้าเองนั่นแหละคือ คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ และสมควรถูกเปลี่ยนให้ไปทำงานที่อื่นแทน

 

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

 


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design