บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

พันธกิจของผู้ขนส่งมืออาชีพ

26 Jan 2018
แชร์ :
พันธกิจของผู้ขนส่งมืออาชีพ

ผู้ประกอบการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ ต้องตระหนักเสมอว่า ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการใช้บริการ คือ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องหยั่งรู้ และตั้งเป็นเป้าหมายไปสู่จุดนั้นให้ได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าระดับ “ประทับใจ”

ดังนั้น พันธกิจ 10 ประการที่ผู้ประกอบการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพควรตั้งเป็นปณิธานไว้ มีดังนี้

1.     เราต้องขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางโดยปราศจากการปนเปื้อน รักษาคุณภาพสินค้าให้เหมือนเดิมและมีปริมาณส่งมอบที่ครบถ้วนทุกเที่ยว

2.     เราต้องขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดทุกเที่ยว

3.     เราต้องทำให้ลูกค้าได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าของลูกค้าจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องทุกเที่ยว

4.     เราต้องมีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่สุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพนักงานขับรถ

5.     เราต้องมีส่วนสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยโดยบริหารการขนส่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ปราศจากอุบัติเหตุและไม่มีการรั่วไหลของสินค้าเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง

6.     เราต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีในการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการขนส่งหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยหรือทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

7.     เราต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำเสนอรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

8.     เราต้องมีส่วนช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของลูกค้า

9.     เราต้องเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งวัตถุอันตรายที่ดีของลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย

10.  เราต้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความจริงจังและจริงใจต่อลูกค้า ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน ชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย

พันธกิจ 10 ประการข้างต้น สามารถทำให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน ถ้าทีมงานทุกคนมีความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีผู้บริหารที่นอกจากจะเป็นต้นแบบที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนและกำกับดูแลให้พนักงานรู้บทบาทหน้าที่และมีวินัย รวมถึงการหมั่นตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำงานเชิงรุก เชิงป้องกันมากกว่าการตั้งรับ โดยไม่รอให้เกิดปัญหาหรือต้องได้รับรายงานความผิดปกติเสียก่อน จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น รู้จักจัดตารางเวลาสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไว้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยใดๆ (Hardware) ทั้งสิ้นนอกจากใช้ “ความเอาใจใส่” ที่เรียกว่า Heart Ware นั่นเอง

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ให้บริการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design